Harpidetza egin.
Lan-eskaintzen informazioa jasotzeko sartu zure posta elektronikoa eta sakatu "harpidetza egin" botoia.

Suscribirse
Para recibir información sobre las ofertas de empleo público que convocan las diferentes administraciones del País Vasco introduzca su correo electrónico y pulse el botón de "Suscribir".


Harpidetza utzi
Harpidetza utzi nahi baduzu, sartu zure posta elektronikoa eta sakatu "harpidetza utzi ".

Cancelar suscripción
Si desea abandonar la suscripción introduzca su correo electrónico y pulse "Dar de baja".


Datuak Dabesteko Erregelamendu Orokorra. Tratamendua: HAEEko ekintzetarako harpidetza
Tratamendu-arduraduna
IVAP
Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Araba
Telefonoa: 945017600 Web orria .
Datuak babesteko ordezkaria
Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Araba
Telefonoa: 945 018 680 Web orria
Helburuaren deskribapena
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak egiten dituen jarduerei buruzko informazioa bidaltzea posta elektronikoaren bidez, interesdunak aurretik hala eskatuta. Ikerketak eta estatistikak egitea.
Oinarri juridikoa
Interesdunaren adostasuna.
Gordetzeko epea
Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.
Interesdun taldeak
Harpidetza egin nahi duen edozein pertsona.
Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)
Ez da daturik lagatzen
Datuen kategoriak
Identifikazio-datuak: emaila
Nazioarteko transferentziak
Ez dago aurreikusita
Segurtasun neurriak
Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Datu babesaren gaineko eskubideak egikaritu

Reglamento General de Protección de datos. Tratamiento: Suscripciones a actividades del IVAP
Responsable del tratamiento
IVAP
Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava
Teléfono: 945017600 Página web
Delegada de protección de datos
Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava
Teléfono: 945 018 680 Página web
Finalidad del tratamiento
Envío de correos electrónicos con información sobre las diversas actividades que realiza el Instituto Vasco de Administración Pública, previa solicitud de la persona interesada. Realización de estudios y estadísticas.
Base jurídica
Consentimiento del interesado o la interesada.
Plazo de conservación
Tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Categorías de personas interesadas
Cualquier persona que desee suscribirse.
Categorías de destinatarios (Comunicación de datos)
No se prevé comunicación de datos
Categorías de los datos
Datos de carácter identificativo: mail
Transferencias internacionales
No están previstas
Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Ejercicio de derechos en materia de protección de datos 


Bete beharreko eremua / Campo obligatorio
Posta elektronikoa / Correo Electrónico
Egiaztatu zure posta elektronikoa / Confirma tu dirección de correo electrónico
Mezuak HTML formatuan nahiago ditut / Prefiero recibir emails en formato HTMLHarpidetza utzi/ Dar de baja

Powered by PHPlist2.10.12, © tincan ltd

 
 
IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea - Instituto Vasco de Administración Pública